National Infertility Awareness Week (NIAW)

2018-4-23


今個星期(22/4至28/4) 係美國「National Infertility Awareness Week (NIAW)」 ,呢個運動係由RESOLVE:The National Infertility Association喺1989年發起,旨在提高大眾關注不育問題,了解不育對有關人士嘅影響等等。

美國現時每8對夫婦就有1對面對生育嘅問題 (香港數字係6:1),佢哋希望可以社會甚至國際上都有更多聲音關注呢個問題。

喺美國,儘管近年不孕症患者開始受到媒體關注,唔少名人都勇於公開談及佢哋嘅不育問題,但其實喺教育同公眾支持方面仍有好漫長嘅路要走!睇番香港,情況會唔會更嚴峻?條路更漫長呢?

支持係好重要!希望大家都可以喺呢度支持努力緊同埋正面對生育問題嘅夫婦!

想了解多D:https://infertilityawareness.org/
關我哋咩事:https://goo.gl/Z7eFyJ